دانش‌آموزان بايد نسبت به رعايت موارد زير نهايت سعي خود را مبذول نمايند. عدم اجراي مفاد اين تعهد نامه موجب کسر نمره‌ي انضباطي و يا اقدامات تنبيهي طبق آيين‌نامه‌ي اجرايي و نظر شوراي آموزشگاه مي‌شود.  

1- رعايت شعائر ديني و مذهبي و تلاش جهت شرکت در مراسم مذهبي و برنامه‌هاي پرورشي

2- رعايت حسن اخلاق و رفتار با کادر آموزشي و اداري و خدماتي و ساير دانش‌آموزان.

3- تلاش و سعي شايسته در تحصيل و انجام تکاليف و همراهي با برنامه‌هاي آموزشي.

4- حضور به موقع و بدون تأخير در مدرسه طبق برنامه زمان‌بندي مدرسه


5- رعايت کامل مقررات اعلام شده از سوي مسئولين به خصوص در موارد زير:

الف) پوشيدن اونيفورم کامل مدرسه: بلوز، سارافون، شلوار، مقنعه، جوراب و کفش مناسب، طبق عرف مدرسه

ب) عدم استفاده از زيور آلات


6- مراقبت از وسايل شخصي و همچنين مراقبت از اموال و تجهيزات آموزشگاه (هر گونه خسارت به اموال مدرسه توسط دانش‌آموز منجر به دريافت خسارت از ايشان خواهد شد.)

7- همراه نداشتن تلفن همراه و MP4 و MP3 ، دوربين عکاسي و ...

8- رعايت نظم و انضباط در زمان حضور در مدرسه و کلاس و سرويس.

9- مطلع نمودن خانواده از دعوت نامه‌ها و اطلاعيه‌هاي مدرسه.

10- نداشتن غيبت غير موجه. در صورت غيبت دانش‌آموز اوليا موظفند ضمن مراجعه به مدرسه به صورت حضوري نسبت به موجه نمودن غيبت ايشان اقدام نمايند. در غير اين صورت از نمره‌ي انضباط دانش‌آموز کسر خواهد شد.

در مسافرت‌هاي اضطراري طول سال تحصيلي اولياي محترم موظفند قبل از اقدام به مسافرت اولياي مدرسه و آموزگار محترم کلاس را مطلع نمايند.  

11- در ساعات آموزشي دانش‌آموز عزيز به هيچ عنوان حق خروج از مدرسه را ندارد مگر به همراهي پدر يا مادر و کسب مجوز از دفتر آموزشگاه

12- دانش‌آموز عزيز جهت شرکت در اردوها، بازديدها، گردش‌هاي علمي، کلاس‌هاي تقويت بنيه‌ي علمي و ... حتماً بايستي رضايت‌نامه‌ي کتبي ولي خود را ارائه نمايد. در غير اين صورت از بردن ايشان امتناع خواهد شد.

* لازم به ذکر است که نمره‌ي انضباط به عنوان يک درس محاسبه و بر اساس رفتار و انضباط شخص دانش‌آموز و رعايت موارد فوق و عملکرد ايشان طبق فرم انضباطي و نظر معاونين مدرسه و آموزگار محترم کلاس محاسبه و در کارنامه‌ي دانش‌آموز درج خواهد شد. لذا شايسته است دانش‌آموزان تمام مساعي خود را جهت حفظ نظم و انضباط شخصي و اجتماعي در مدرسه به کار گيرند.


چنانچه دانش‌آموز با مدرسه در زمينه‌هاي آموزشي، پرورشي، ورزشي و انضباطي همکاري داشته باشد، مورد تشويق قرار گرفته و به نمره‌ي انضباط ايشان اضافه مي‌گردد.

 

و من ا... التوفيق